Verbindingsweg 27 | 8181 ER Heerde | RISN 812597898

Het bestuur

Bestuur Familie H.Matenstichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen.

Bestuur: N. Lijkendijk, Voorzitter

Jan-Willem Hanekamp, algemeen bestuurslid

Dhr. P.J. van de Pol, penningmeester

Mw. C. Leeuwis-de Vries, secretaris

E.L. van de Pol-Karssing, algemeen bestuurslid en notulist

De besteding en uitkering vindt plaats overeenkomstig het onder 1 genoemde doel.

Vanuit haar statuten toetst het bestuur van de  Stichting de hulpaanvragen aan de volgende doelstelling:

  • Het verstrekken van gelden aan ingezetenen van de gemeente Heerde, voor zover deze gelden niet verstrekt kunnen worden op grond van een wettelijk sociale regeling.
  • Het verlenen van hulp op grond van o.a. een medische indicatie.
  • Het bestuur beslist wie voor een uitkering in aanmerking komt.
  • Er zal minimaal 1 vergadering per jaar gehouden worden of vaker indien de voorzitter dit nodig acht.

Agenda

Bekijk de vergaderdata van Familie H. Matenstichting